Csomorkány és a Csomorkányi templomrom körzete
További, érdekes videóért iratkozz fel a folyamatosan frissülő Youtube csatornámra. Köszönöm szépen!
A település pusztulását Petrev basa török-tatár 1566-os hadjárata okozta, de ekkor még a török hódoltság részeként újjáéledt. Végleg 1596-ban pusztult el templomával együtt, és sohasem éledt újjá. A hadjáratot követően először 1642-ben hallunk Csomorkányról, ekkor azonban már csak pusztaként említik, mint a koronára vissza szállt birtokot. Területét gyakorlatilag vásárhelyi birtokosok és bérlők hasznosították. Földje 1775-től került a Károlyi-család tulajdonába.

A nagyszerű hatást keltő romot 1830 körül megerősítették. A templomrom feltárását 1892-95 között kezdte meg Szeremlei Sámuel, majd Varga Antal gimnáziumi tanár vette át a munkát. Ekkor még épen állt az öt méter magas északi fal. A XX. század elején is voltak helyreállítási munkálatok, de hiába az igyekezet, a környékbeli lakosok számára a történelmi múltnál és őseink emlékénél fontosabbnak számítottak az itt fellelhető téglák, amelyeket a környékbeli építkezésekhez használtak fel.

A korábbi feltárások során előkerültek többek között olyan "S" végű hajkarikák, amelyeket a X-XI. században használtak, a kerámia leletek pedig a XII-XIII. századra utalnak. Az 1991-es feltárás során freskótöredékeket is találtak, sőt, korábban előkerült összesen 123 darab, XV-XVI. századi sír is.
Hajdanán még a török idők előtt békésen termelték a gabonát, tenyésztették az állatokat ezen a környéken. Az államalapítás utáni évszázadokról bizonyosan tudni lehet, hogy számos kisebb-nagyobb falu terült el a mai Hódmezővásárhelyen és környékén. Jellegzetessége volt a tájnak a számos ér, tó, vizenyős terület. A települések közül mintegy tizenötben volt templom, s ezek közül ötnek az alapjait tárta fel a régészet. Templomrom azonban csak egyetlen helyen, a várostól 17 kilométerre, az egykori Csomorkányban található. Templomáról az oklevelek nem tesznek említést. A templomrom mai mérete 9 X 2,8 méter, eredetileg 25,2 X 6,8 méter lehetett.

Megközelítően 2,25 x 2,25 km-es az a terület, amelyen az Árpád- és középkori Csomorkány település feküdt. A templomtól délkeletre húzódó, Árpád-kori falu főként nyugati és északi irányban terjeszkedett, elfoglalva a mélyebb fekvésű területeken a Cirják-ér élő és pangó vizeiből sziget szerűen kiemelkedő magasabb hátakat.

Csomorkány és a környék 1030-ig Ajtony földje volt, aki az Árpádok központi hatalmától csaknem független főúr volt és a bizánci egyház befolyása alá tartozott. A Hód-tó déli, délkeleti része a településsel Ajtony bukása, 1030 után a szerveződő Csanád vármegyéhez került, és a maroselvei főesperesség része volt. 

Magát a falut oklevelekben 1231-ben említették először. 1247-ben a települést - bár közvetlen adatok nem jelzik - a Csanád nemzetség birtokai között feltételezhetjük. Ez a terület kiemelkedett a környék lápvilágából, ezért tűnt megfelelő helynek a letelepedésre.
Csomorkányi templomrom
A román és gótikus stílusú téglatemplomot a XIII-XIV. században építhették félköríves apszissal, nyugatra támpilléres bővítéssel. A romjaiban ma is látható templom hosszú, keskeny, magas épület volt, gótikus hálóboltozattal, támpillérekkel. Belsejét vöröshomokkő-őrleménnyel színezett habarccsal vakolták, freskókkal díszítették, padlóját égetett cseréplapokkal burkolták. Az Árpád-kori Csomorkány a XIV. században mezővárossá fejlődött. 1405. április 24-én Szekcsői Herczeg János erdélyi vajda halála esetén a testvéreire hagyná, de Henrik fiának halála miatt Szekcsői Rafael püspökre szállt. 1437-ben a kialakuló hódvásárhelyi uradalom része, a Szekcsői Herceg és a Hédervári családok javaiként. 1447. április 02-án Hunyadi László és Mátyás tiltakozik az országnagyok előtt, hogy apjuk, Hunyadi János Hodwasarhelt és Chomorkant elidegenítette. 1450-re önálló uradalommá vált és 1456-ban V. László király megerősített oklevelében olvashatjuk, hogy a csanádi káptalan Hunyadi Jánost iktatta be más birtokok mellett a hódvásárhelyi és a csomorkányi birtokokba, amelyek egykor Pethew fia, Tamás tulajdonai voltak, de annak magvaszakadása miatt a koronára szálltak és Hwnyadi mint koronabirtokokat őrizte azokat. 1450-1470 között felépült a támpilléres, egyhajós templom.

1463.06.25-én Szilágyi Erzsébet, Mátyás király anyja utasítja Cyrai Benedeket és Waryasi Jánost, hogy nevében tiltsák a csanádi püspököt Chomorkan, Hegyes, és Zenthleryncz birtokok megvételétől és az azokba való bevezettetéstől, a hiteles helyeket pedig a statuáló oklevelek kiállításától. Szemrehányást tesz nekik, hogy jóllehet a fenti birtokokat már oly régen eladták, őt erről nem értesítették már előbb.

Hunyadi Mátyás 1464-ben anyja, Szilágyi Erzsébet korábbi tiltakozása ellenére a nagylaki uradalomhoz kapcsolva eladományozta Csomorkányt a Jaksics családnak. 1522-ben Csomorkányi Mátyás Csaholi Ferenc csanádi püspök káplánja volt. 1530-ban Jaksics Péterné Csomorkányon evangélikus gyülekezetet hozott létre. 1534-ben I. János király megerősítette Jaksics Márk végrendeletét, miszerint Csomorkányt a leányainak adta. 1536-ban Csomorkány Oppidum.

Három alkalommal nevezik az oklevelek 1523 és 1560 között a települést oppidum-nak. A mezőváros egykori birtokosaik 1526-tól 1560-ig tartó pereskedéseinek lezárultával végleg a Jaksics leszármazottak kezébe került. A XVI. század második felében harmincnyolc házat számoltak össze Csomorkányban, 1553-ban 59 portája volt. 1555-ben Mágocsi Gáspár gyulai kapitány elfoglalta Csomorkányt, és 1556. január 26-án I. Ferdinánd király felszólította Mágocsit, hogy adja vissza Csomorkányt Jaksics Mária férjének. 1561-ben még több, mint 50 portája volt. 1562-ben a csanádi nagyprépost szedte a településen a tizedet, amely 18 bárány volt. 1557. október 23 - 1558. október 21-e között a csanádi török szandzsákhoz tartozott, és 21 portáról szedték a harácsot. 1558. december 12-én I. Ferdinánd király a Jaksicsok hűtlensége miatt Csomorkányt három másik családnak osztotta.
22. rész: Csongrád megye - Csomorkány falu és a Csomorlányi templomrom
Csomorkányi templomrom
Források:

Béres Mária: A Hódmezővásárhely - csomorkányi egyház (Sulinet)
Collectio Diplomatica Hungarica
Helyszíni információs tábla
MCBUBU 2021.03.08. - Elpusztult Árpád-kori falvaink - Csomorkány falu v.1.3
Még több és érdekes videóért iratkozz fel a Youtube csatornámra.
Köszönöm szépen!