Patvására falu és a Papvásári erdő körzete
További, érdekes videóért iratkozz fel a folyamatosan frissülő Youtube csatornámra. Köszönöm szépen!
36. rész: Veszprém megye - Patvására falu és a Papvásári erdő

Litér és Papkeszi között, egy erdősített dombon volt az Árpád-kori, vásártartási joggal rendelkező Patvására, más néven Potvására falu, melyet ma Papvására dűlőnek vagy Papvásári erdőnek hívunk. Templomos hely volt, de templomáról középkori leírást nem ismerünk, és nem ismerjük helyét, titulusát. Közvetlen szomszédja volt Litér, Szentistván, ma Királyszentistván, Kezy, ma Papkeszi, Sándur és Máma falu, amelyek elpusztultak.
1328.09.29-én egy határjárás leírásában szerepel, miszerint Károly király parancsa szerint a székesfehérvári káptalan kiküldte Miklós királyi ember társaságában kanonokját, Istvánt Zarberen birtokára, ahol a szomszédok jelenlétében elvégezték a birtok határjárását, majd királyi mérték alkalmazásával a szántóföldekre, mezőkre, rétekre, kaszálókra és halászóhelyekre kiterjedően kimérték nagyságát is, ami 700 holdnyi területet adott ki. A birtokot határolja Pochuasara és Mama falu. Mesko veszprémi püspök és királynéi kancellár székesegyháza, mivel püspöki széke elfoglalásának idejében jövedelme és papja nem volt, 1334.09.14-én Boldog Afra oltárának adományozza Pothwasara nevű püspöki falu tizedeit és a falu területén lévő püspöki szőlőjét, és élvezetét élete végéig Jakab prebendarius-papnak utalja.
A XIII. században Patvására a Győr nembeli Óvári Konrád tulajdonában volt. 1288-ban két elzálogosított birtokát, Pathvásárát és a zalai Nosztrej-t, más néven Nosztori falut vissza akarta váltani, de mivel Péter veszprémi püspök emberei a kitűzött határnapon nem jelentek meg, az ügyet elhalasztották. Péter meghalt, mire az ügy utódjának, a Rád nembéli Benedek püspöknek kezébe került, aki 1290 október 10-ikén újabb tárgyalásra utasíttatott. 1292-ben Puthwasara alakban jegyezték fel. 1296-ban Óvári Konrád mester Benedek veszprémi püspökkel és a káptalannal szemben elveszítette a pert, és a két, összesen 250 márka értékűnek becsült falut, Pathvására és Nosztre birtokokat a 200 márka bírságpénz meg nem fizetése fejében a püspök és a káptalan részére iktatták. Pathvására 180 márkát képviselt.
A veszprémi káptalan előtt János prépost és Mihály őrkanonok, mint a Balázs zalai főesperes végrendeletének a végrehajtói 1378. aug. 22.-én bejelentik, hogy az elhunyt Veszprém vári vásárolt sessióját, épületekkel, Pothwasara-n egy általa építtetett malmot és a Berynhida püspöki birtok egyik völgyében fekvő 2 vásárolt szöllejét misealapítványként, misekönyvvel és egy kehellyel, a székesegyház Szt. János evangélista-oltárára, illetve mindenkori rectorára hagyományozta.


1397-ben Pothwasara, majd az 1488-ban kelt adólajstromban Pathwasara néven említették. Az adólajstrom szerint a királyné, valójában azonban a Veszprémi püspöké volt, akinek itt 5 adóköteles háztartása volt, és jobbágyai 5 Forint adót fizettek. 1524-ben a veszprémi püspökség urbáriuma szerint 7 jobbágy fizetett 7 Forint adót.
Patvására falu
1352.01.20-án a fehérvári káptalan jelenti I. Lajos királynak, hogy a János veszprémi püspök részére kiadott általános eljárási parancsa értelmében kiküldte István papot, egyháza oltárigazgatóját, és kíséretében a szomszédoknak és határos birtokosoknak, a káptalant képviselő Endre fia János mester kanonoknak és a püspök káplánjának, János mesternek a jelenlétében Saar-i János fia Miklós a veszprémi káptalannak a püspök Pothwasara-i, a veszprémvölgyi Mária-monostor Máma-i, Sandur-i, Kense-i és a Saar-i nemesek birtokai között fekvő Kezy birtokát január 6. után ellentmondás nélkül körülhatárolta. Csak Pothwasara mellett a püspöki ügyvivő nem engedett új határjeleket felállítani, és a pannonhalmi apát, illetve képviselőinek a távolléte miatt a monostor Saar-i malmánál és rétjeinél is a régi határjeleket hagyták meg. Ezen a tájon érintették a Kurmusd nevű régi vár helyét. A fentieket I. Lajos király 1364. dec. 12-i oklevelében megerősítte.

1362.04.22-én a fehérvári káptalan előtt János mester veszprémi kanonok és dékán káptalanja nevében óvást emel az ellen, hogy püspökük, László a Pothwasara és Naztre nevű káptalani birtokok felét, többszöri tiltakozásuk ellenére, továbbra is a saját használatára elfoglalva tartsa.
1368.09-09-én Budán kelt oklevél szerint László veszprémi püspök, királyi al- és királynéi főkancellár, János veszprémi prépostnak a kérésére a püspökség Pothwasara nevű birtokán, a Molunsara folyón, a káptalan malma mellett levő malomhelyét, ami már régen elpusztult, a székesegyház kriptája Imre herceg hit valló oltárának a fenntartására, illetve igazgatójának ellátása biztosítására adományozza, és egyúttal megbízza a prépostot, hogy a malomhely hasznosításáról belátása szerint gondoskodjék. Ezt követően 1369.04.04-én a veszprémi káptalan előtt János veszprémi prépost bemutatja László veszprémi püspök 1368. szept. 9-i adománylevelét, és bejelenti, hogy a benne foglalt felhatalmazás alapján a székesegyház kriptája Imre herceg hítvalló oltárának a fenntartására adott, a püspökség Pothwasara nevű birtokán a Molunsara folyón levő malomhelyet az egyház Kezew-i jobbágyának, Miklós fia Péternek és utódainak örökbérletbe adja a következő feltételek mellett: 1. Péter júl. 13-ig a saját költségén újjáépíti az elpusztult malmot, s e naptól kezdődőleg három évig, kedvezményes bérként, évi két részletben, részben búzában, részben pedig rozsban 40 köböl gabonát szolgáltat az oltár igazgatójának az egyház malomadójának a mértéke szerint, a harmadik év elteltével a kedvezmény megszűnik és a census évi 80 köbölre emelkedik; 2. ha Péter vagy örökösei az esedékes gabona részletet nem adnák be idejében, akkor az első vagy a következő második mulasztás esetén a censuson felül még 20 köbölnyi pönálét fizetnek, de ha az első kettő után közvetlenül következő harmadik terminuskor sem tudnának vagy nem akarnának fizetni, a malmot az örökbérlet ellenére az egyháznak kötelesek visszaadni, amelynek jogában áll, hogy az így létrejött tartozás behajtását a bérlő és örökösei ingó és ingatlan vagyonának bírói zár alá vétele útján is biztosítsa magának.
1373.03.13-án, Vyssegrad-on kelt oklevél szerint László veszprémi püspök és királynéi kancellár Szent János evangélista iránti tiszteletétől indíttatva, akinek a székesegyházban művészi kivitelű oltára van, de Balázs zalai főesperes kérésére is, aki ezt az oltárt felszerelte és javadalmát növelni igyekszik káptalanja beleegyezésével, az oltár rectorának az ellátására, Pothwasara-i birtoka patakján malomhelyet adományoz. 1374-ben Óvári Konrád leszármazója, bizonyos László fia Miklós sikerrel perelte el a Patvásári és Nosztrei birtok után neki járó leánynegyedeket.

1374. nov. 30-án Budán kelt oklevelében I. Lajos király meghagyja a fehérvári keresztes konventnek, küldje ki emberét, hogy kíséretében a megnevezett királyi emberek valamelyike szólítsa fel László veszprémi püspököt, adja ki László fia Miklósnak a Noztre és Pothuasara birtokok után anyjának járó leánynegyedet, valamint jegy- és nászajándékot, melyek őt nagyanyja (Keukwth-i Turul felesége, aki Owar-i Corrardus leányának Wrs-i Mysskeval kötött házasságból származott) révén megilletik, ha pedig nem volna hajlandó fizetni, idézze meg a király elé.
A továbbiakban a faluról nem hallunk, valószínűleg a török betörésével a környékbeli falvakkal együtt elnéptelenedett, majd elpusztult. A török kiűzése után nem települt újra, és csak szőlőművelés folyt a területen. Veszprém vármegye 1797-es térképén Papvásárja néven még szerepel, és romként jelzik templomát, viszont az első katonai felmérésen, mely ezzel nagyjából egyidős, csak szőlőföldként szerepel, házhelyekkel, de romot nem jelez. Ezután már csak Papvásári-hegy néven hallunk a területről, és az intenzív szőlőművelés teljesen eltűntette a középkori nyomokat. A területen, az erdőben találunk ház és pince romokat, azonban ezek már az újkorból, esetleg az 1700-as évek végéről vagy az 1800-as évekből származhatnak. Ma a területen szőlő sincs, csupán telepített erdő és sűrű bozót.
Patvására falu
Források:

Középkori okmánytárak
Monasterium,net
Collectio Diplomatica Hungarica
MCBUBU 2021.03.31. - Elpusztult Árpád-kori falvaink - Patvására falu  v.1.3
Még több és érdekes videóért iratkozz fel a Youtube csatornámra. Köszönöm szépen!